การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2566
วันที 11 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสังคม

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด