วันที่ 15 มี.ค.67  โถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ผลาผล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ร่วมพิธีรับแบบลายผ้าพระราชทาน“ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายปัตตานี”และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “ Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มทอผ้าเพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม มีผู้แทนเข้ารับลายผ้าพระราชทานเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 35 กลุ่ม โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี