ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี กองสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะเทคโนโลยีสังคม เข้าแสดงความยินดีกับ นางพัทธนันท์ ภูแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และดร.กมล เรียงไธสง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ภาพกิจกรรมทั้งหมด