หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อสิ่งพิมพ์
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
5. ผู้ประกอบการด้านสื่อดิจิทัล
6. นักวิเคราะห์ข้อมูล
7. นักฝึกอบรมด้านไอที
8. ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศาล ทองนพคุณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วิชริณี สวัสดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์มนัสนันทน์ บุลปาลวงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์คณภร ควรรติกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม