การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2567 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี