Site icon คณะเทคโนโลยีสังคม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติเทียบโอน เทียบโอน (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2/2566 และ 3/2566

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติเทียบโอน เทียบโอน (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2/2566 และ 3/2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ผลาผล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่โลกของการทำงานนอกรั้วมหาวิทยาลัย ช่วยให้เรียนรู้วิธีการปรับตัวได้ถูกต้องพร้อม ทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงาน บรรยายโดยอาจารย์พิเชษฐ อุดมสมัคร
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข บรรยายโดยอาจารย์สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ และต่อด้วยกิจกรรมบันทึกความทรงจำ ผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาทุกคน ณ ห้องSC1081 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
Exit mobile version