Site icon คณะเทคโนโลยีสังคม

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2567 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
Exit mobile version