Site icon คณะเทคโนโลยีสังคม

โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals)

คณะเทคโนโลยีสังคม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล
ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน นางสาวปรีดาภรณ์ กิมทอง สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน นายจันทวุฒิ เสสา สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล
ผู้ควบคุมโดยอาจารย์นารินจง วงศ์อุต
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ (Multimedia creation) นางสาวกุลนิดา แซ่คู สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ควบคุมโดยอาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันเขียนแผนธุรกิจ นางสาวฐานิฏฐ์ ดาหา สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมโดยอาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี นายอาทิตย์ โพธิมณี สาขาวิชาการบัญชี ผู้ควบคุมโดยอาจารย์ปัทมา เกรัมย์
Exit mobile version